Våra Arbetsområden

Ombud

.01

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som offentlig försvarare. Vi åtar oss dessa uppdrag och tillser att Dina rättigheter tas tillvara och biträder Dig i den utsatta situation det innebär att vara misstänkt och åtalad för brott.

.02

Målsägandebiträde/ särskild företrädare för barn

Att vara utsatt för brott är ofta mycket jobbigt. Du kanske är skadad både fysiskt och psykiskt. Det är antagligen en ovan situation att genomföra en rättegång med den oro och press det innebär. Du har ofta rätt till ett målsägandebiträde som finns där för Dig genom hela processen från polisförhör till rättegång. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som målsägandebiträde. Vi åtar oss dessa uppdrag och stöttar Dig genom hela processen genom att finnas där, förklara och driva eventuellt skadeståndsärende.

Ibland är det ett barn som utsatts för brott av någon närstående. Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn vilket innebär att vi följer med barnet på förhör och företräder barnet genom hela processen. Vi driver då även eventuellt skadeståndsärende för barnets räkning.

Tvångsomhändertagande

.01

Tvångsvård för barn och unga (LVU)

Socialtjänsten har i vissa fall möjlighet att tvångsomhänderta barn. Detta kan ske för det fall att barnets hälsa och utveckling påtagligt riskerar att skadas antingen på grund av hemförhållandena eller på grund av den unges eget beteende. Ett sådant beslut om omhändertagande ska prövas i förvaltningsdomstolen. Vårdnadshavarna och den unge har då rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss dessa uppdrag. Att vara med om ett tvångsomhändertagande kan vara traumatiskt för såväl föräldrar som barn, och det är viktigt att beslutet sker på rätt grunder och bara används som en sista utväg efter att alla andra möjligheter till frivillig hjälp och bistånd har uttömts. Vi finns där för att biträda och stötta under processen.

.02

Tvångsvård inom psykiatrin (LPT/LRV)

Vid allvarlig psykisk sjukdom kan tvångsomhändertagande förekomma. Ett beslut om tvångsomhändertagande på grund av psykisk sjukdom ska prövas i förvaltningsrätten. Du har då rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss dessa uppdrag och säkerställer att processen sker på ett rättssäkert sätt.

.03

Tvångsvård när socialnämnden ansöker pga påstått missbruk (LVM)

När socialnämnden anser att ditt missbruk utgör ett hot mot ditt liv och hälsa kan en ansökan om tvångsvård göras Du kanske inte anser att du har ett missbruk eller anser att du kan ta emot vård frivilligt. Konsekvenserna av att tvinga en person till vård är en ytterst ingripande åtgärd.  Vi kan föra din talan i denna fråga och ge dig stöd under hela processen.

Familjerättsliga tvister

.01

Vårdnads-, boende eller umgängestvist.

Barnen är det käraste vi har. Att hamna i en vårdnadstvist med sin tidigare partner gällande vårdnad, boende eller umgänge är ofta väldigt jobbigt. När två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden, var barnet ska bo eller hur umgänge med barnet för den andra föräldern ska se ut, finns det möjlighet att driva ärendet till domstol. Vårt mål är alltid att detta inte ska behöva ske. Det är barnets bästa som ska vara fokus i en tvist gällande vårdnad, boende och umgänge och många gånger kan man med hjälp av skickliga ombud lyckas hitta en överenskommelse utom domstol. Det är i princip alltid till barnets bästa att föräldrarna kan komma överens. En sådan överenskommelse blir också verkställbar om den godkänns av socialnämnden i kommunen. För det fall detta inte går att uppnå kan ärendet drivas i domstol. Vi finns där för Dig genom hela processen och hjälper till att reda ut begreppen och söka den bästa långsiktiga lösningen för barnet.

.02

Arvtvister

När en anhörig avlider kan det bli väldigt emotionellt och svår att ta itu med praktiska frågor.  Frågor om arvet efter den avlidne kan vara jobbiga och besvärliga. Arvtagarna kan ha olika uppfattningar om hur den avlidnes egendom ska fördelas vilket kan leda till konflikter. Vi hjälper er att hitta en lösning som håller juridiskt, och över tid.

.03

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt omfattar tex upprättande av testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar och arvskiften.

”Mota Olle i grind” är ett bra uttryck inom detta område. Det är alltid bäst att upprätta familjerättsliga handlingar såsom äktenskapsförord och samboavtal när man är sams. Har man redan blivit osams är det ofta för sent och en bodelningstvist eller arvstvist som ofta kräver mycket tid och energi av Dig är ett faktum.

Vi hjälper Dig att upprätta familjerättsliga handlingar så att Du inte behöver hamna i en eventuell tvist längre fram i livet. Är tvisten redan ett faktum biträder vi Dig som ombud.

.04

Framtidsfullmakter

En framtidsfullmakt är ett relativt nytt institut som i mångt och mycket kan ersätta ett godmanskap. En framtidsfullmakt skriver Du när Du fortfarande har förmågan att fatta egna beslut, att gälla i en eventuell framtida situation, när Du inte längre är beslutsförmögen.  Tanken är att Du själv ska kunna bestämma vem som ska ta hand om Dina ekonomiska och personliga frågor när Du inte längre själv kan göra det.

Vi bistår och hjälper Dig att formulera Din framtidsfullmakt så att Du kan känna Dig trygg inför framtiden.

För företagare

Affärsjuridik

Vi bistår ägarledda bolag med juridisk rådgivning inom bl.a. avtalsrätt och offentlig upphandling.